Tävlingsinfo & lokala regler

Lokala Regler

Lokala Regler och Tävlingsvillkor
------------------------------------------------------
PÅ MORA GK SPELAS GOLF ENLIGT GÄLLANDE UPPLAGOR AV FÖLJANDE:

-Regler för Golfspel.
-Spel- och Tävlingshandboken kapitel 1.
-Handicapreglerna och Amatörreglerna.
-Dessa Lokala Regler och Tävlingsvillkor.
För vissa tävlingar kan speciella lokala regler och tävlingsvillkor användas.


A - LOKALA REGLER

A-1. OUT OF BOUNDS; REGEL 18.2

a: Banans gräns

Out of bounds definieras av linjen mellan de vita pinnarnas bansidepunkter i marknivå. Out of bounds kan även definieras av vita linjer.

b: Intern Out of Bounds


Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar till vänster om pliktområdet på hål 5 och 6 och mellan hål 16 och 17, gäller endast vid spel av hål 5,6,16 och pinnarna behandlas som föremål för banans gräns.
Vid spel av hål 1,2,7,8,9,17 är pinnarna oflyttbara tillverkade föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1.

A-2. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN; REGEL 16.1

a: Mark under arbete

Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

Område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

b: Droppzon hål 16

Vägen till vänster och bakom Green på hål 16 ner till OoB-gränsen vid Tee 60 på hål 17 är ett oflyttbart tillverkat föremål.
Om en boll är på vägen har spelaren dessa lättnadsalternativ:
•• Ta lättnad enligt Regel 16.1 eller
•• som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen bakom Green på hål 16. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.


(OBS! Droppzonen gäller endast för vägen, EJ för Pliktområdet som gränsar till vägen.)

c: Myrstackar

Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

d: Vita spraylinjer vid oflyttbara tillverkade föremål

Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

e: Avståndsmarkeringar

Alla avståndsmarkeringar på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten. Det är inte tillåtet att ta lättnad enligt Regel 15.2.

A-3. FÖRFARANDE VID DÅLIGT VÄDER & AVBROTT I SPELET; REGEL 5.7

Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation (ex. åska) kommer att signaleras med en lång signal.
Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger).
I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

Återsamlingsplats: Klubbhuset

Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

A-4. SCOREKORTSANSVAR; REGEL 3.3 

Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

 

Plikt om inte annat sägs i den Lokala Regeln:
ALLMÄN PLIKT
(Slagspel – Två slag plikt; Matchspel – Förlust av hålet)

 

 

 

 B – TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

B-1. SCORING AREA, SCOREKORTSINLÄMNING; REGEL 3.3b

Scorekortet är inlämnat enligt Regel 3.3b när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och lämnat platsen för inlämning (scoring area).
Scoring area är Tävlingskansliet eller annan angiven plats.

 

B-2. AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand används den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning.
I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål, hål 10-18-10- o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

B-3. RESULTAT – TÄVLINGEN OFFICIELLT AVSLUTAD


När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

 

Tillfällig lokal regel Mora GK - LÄGESFÖRBÄTTRING

LÄGESFÖRBÄTTRING

När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre (Fairway och Foregreen) får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

 •• Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

•• Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: en klubblängd.

men med dessa begränsningar:

•• Begränsningar av lättnadsområdets läge:

»» Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och
»» Måste vara på spelfältet.


När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.


Men, enligt syftena med att tillämpa Regel 14.2e, har spelaren valt punkten på vilken bollen ska placeras först när bollen har satts ner och spelaren har släppt bollen med avsikt att den ska vara i spel.
Om spelaren, efter att en boll placerats och är i spel enligt denna lokala regel, fortsätter enligt en annan regel som ger lättnad, får denna lokala regel användas igen.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot denna lokala regel: Allmän plikt enligt Regel 14.7a. 2024

Övrig info gällande tävling på Mora GK

Anmälan, avanmälan & återbud

Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång är två dagar före första tävlingsdag om inget annat anges.

Efteranmälan
Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Överanmälan
Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

Avanmälan
Avanmälan/återbud efter att startlista publicerats debiteras startavgift om reserv ej finns att tillgå.

 

Tee

Varje deltagare får själv välja vilken banvärderad tee hon/han/hen vill spela från om inget annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

På Mora GK's tävlingar gäller för närvarande att herrar från tee 57. Damer samt herrar +70 tävlar från tee 49.

 

 

Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Närvaro vid prisutdelning är önskvärt. Ombud skall anmälas till tävlingsledning om man själv inte kan närvara. Priser som inte avhämtats av spelaren själv, eller dennes ombud, skänkes till prisbord vid annan tävling.

 

Hund på tävling?

JA – om man är helt säker på att hunden sköter sig.

OCH – om motståndarbollen har MINSTA lilla reservation om detta, så måste spelaren med hund gå av tävlingen. (Man kanske har en traumatisk inställning till hundar, och kan ej koncentrera sig i en tävling om en hund går med).

TILLÄGG till detta är även att det är ”hundbollen” som tar ansvaret för att då vara/ordna markör för motståndarbollen. (Är det ex.vis en partävling, så får den ena gå hem med hunden och den andra kan vara markör).

Om Ni ställer upp på detta, så är Er hund välkommen med på tävling.

Lokala Regler & tävlingsinfo